You are here: Home Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. – ADR.

Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. – ADR.

Κατάρτιση οδηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα: καύσιμα, τοξικά απόβλητα, ραδιενεργά υλικά κ.α.

Σύμφωνα με το ν. 1741/87 (ΦΕΚ Α’ 225) κυρώθηκε η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ο Οδηγός Οχημάτων Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων θα κατέχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR, το οποίο αποκτάται και ανανεώνεται εφόσον ο οδηγός παρακολουθήσει επιτυχώς κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πετύχει σε σχετικές εξετάσεις. Η ισχύς του Πιστοποιητικού ADR είναι πέντε (5) έτη.

Στις Σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. υποχρεούνται να φοιτήσουν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν το σχετικό πιστοποιητικό.

Ο χρόνος φοίτησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εξαρτάται από την ειδικότητα και κυμαίνεται από 18 έως 46 ώρες.